EVM-style Address:
0x07629a6488ac47e6fdab6b3bb46039797d40e08b

EVMOS-style Address:

EVMOS balance:
0.084186668101885744 evmos (~0.03 USD)   |   Last updated at block 11,965,392

Total staked:
251.8 evmos
👉 150.8 evmos into Lavender.Five Nodes 🐝
👉 101.0 evmos into Tedcrypto.io 🧸 | TedLotto