EVM-style Address:
0xf3b3fa27f3464297b5df6699f6fdb53ec04a0d4f

EVMOS-style Address:

EVMOS balance:
0.098897831454679801 evmos (~0.03 USD)   |   Last updated at block 11,965,368

Total staked:
511.25 evmos
👉 200.0 evmos into Stakecito
👉 160.05 evmos into Tedcrypto.io 🧸 | TedLotto
👉 101.0 evmos into kingnodes 👑
👉 50.2 evmos into Klub Staking